November 9

Checkpoint

Can I set the table? Yes, of course.

Can I vacuum the carpet? Yes, of course.

Can I use your computer? Sorry, no.

Can I sleep in your room? Sorry, no.

Can I wash the dishes? Yes, of course.

Can I play in the garden? Sorry, no.

Can I sleep in my friend’s house? Sorry, no.

Can I open the window? Yes, of course.

 1. tennis, 2. hockey, 3. baseball

 1. tennis, volleyball, badminton
 2. water polo, swimming
 3. football, basketball, handball
 4. hockey, baseball, rugby, curling
 5. football, handball

November 2

Autumn Holidays

Autumn is my favourite season

Autumn is my favourite season. Autumn fills me with inspiration. I like to walk around the park and watch the surrounding nature. The leaves change their colors. First they are green, then orange-yellow and at the end bright yellow.

Answer the questions/Պատասխանել հարցերին

 1. In what month does fall begin?
  a. August
  b. September
  c. December
 2. What do many leaves do in the fall?
  a. They turn orange and yellow.
  b. They turn blue and pink.
  c. They turn purple and blue.
 3. Which fruit grows the largest?
  a. an apple
  b. a honeydew melon
  c. a pumpkin
 4. What is a good thing to put in a garden to keep birds away?
  a. a computer
  b. a scarecrow
  c. a bicycle
 5. In many places, what happens in the fall?
  a. It gets darker earlier.
  b. It gets darker later.
  c. It gets dark at the same time.

Vocabulary/Բառապաշար

Autumn, Fall- աշուն

inspiration-ոգեշնչում

walk around-զբոսնել

then-հետո

at the end-վերջում

month-ամիս

season-տարվա եղանակ

turn yellow-դեղնել

honeydew melon-քաղցրահամ սեխ

scarecrow-խրտվիլակ

It gets darker earlier.-Մթնում է ավելիվաղ

later-ավելի ուշ

at the same time-միաժամանակ, միևնույն ժամանակ

Spring to winter